แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

  1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของบริษัทหรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว
    ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา
  2. ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้าน การคอร์รัปชั่นสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัท ดังนี้
  3. พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย การคอร์รัปชั่น
  4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบเรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

ชื่อ - นามสกุล:*
อีเมล์:* 
หัวข้อ:
รายละเอียด:*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้