การประชุมผู้ถือหุ้น

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ไฟล์ PDF
แบบฟอร์มลงทะเบียนและรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
มำตรการและแนวทางปฎิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบำด ของไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ไฟล์ PDF
สิ่งทีส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ ไฟล์ PDF
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
รายละเอียดขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟล์ PDF
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไฟล์ PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไฟล์ PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ไฟล์ PDF
สิ่งทีส่งมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไฟล์ PDF
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไฟล์ PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ไฟล์ PDF
สิ่งทีส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ไฟล์ PDF
สารสนเทศการปรับแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ไฟล์ PDF
สิ่งทีส่งมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไฟล์ PDF
สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไฟล์ PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ไฟล์ PDF
สิ่งทีส่งมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไฟล์ PDF
สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ไฟล์ PDF
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไฟล์ PDF
สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไฟล์ PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอออกและขาย ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ไฟล์ PDF
แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไฟล์ PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ไฟล์ PDF
รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ ไฟล์ PDF
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) ไฟล์ PDF
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์ PDF
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ไฟล์ PDF
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไฟล์ PDF
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ไฟล์ PDF
แผนที่สถานที่จัดประชุม ไฟล์ PDF