คณะผู้บริหาร

 
1
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2
นายสมยศ เงินดำรง
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
3
นางวนาพร พรกิติพงษ์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4
นายประยงค์ แสนนวล
ผู้อานวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล