ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000400
ทุนจดทะเบียน : 1,374,661,443 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,336,247,251
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,336,247,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
Website: www.meebaanmeerod.com
โทรศัพท์ : 02-693-5555
โทรสาร : 02-573-1565

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-8000 โทรสาร 0-2657-3333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-2222

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3/1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2680-4037
ผู้สอบบัญชี : นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือ
น.ส.สกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-5050
ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จํากัด
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000