This printed article is located at http://investor-th.sawad.co.th/download.html

Investor Kit

เอกสารสำหรับปี 2564 2563 2562
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3
Q1 Q3 Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.